Steun Jonet.nl

Jonet.nl is onafhankelijk en heeft journalistieke nieuwsgaring, en waarheidsvinding in een hoog vaandel staan. Dagelijks bericht de site over ontwikkelingen in Joods Nederland en de Joodse wereld middels informatieve, en begrijpbare content. Daarnaast bestaat onze missie uit het tegengaan van antisemitisme en het voorkomen van vooroordelen over Joden.

Jonet.nl is tegen polarisatie en voor het bouwen van bruggen. Om ons werk goed te kunnen blijven doen, hebben wij uw financiële support nodig. Steun ons en klik op een door u gewenst bedrag in het donatieformulier – fiscaal aftrekbaar.

Voor alternatieven van financiële support kunt u contact opnemen met onze penningmeester door te mailen naar penningmeester@jonet.nl.

Donatieformulier

Doneren kan onder andere via iDeal, creditcard, overmaken en Bancontact.

Bedrag


U kunt ook aan Jonet.nl doneren middels een periodieke onderhandse schenking aan een ANBI voor de minimale duur van 5 jaar. Voordeel van dit type schenking voor u als donateur is dat deze geen fiscale drempel meer kent, waardoor uw donatie vanaf de eerste Eurocent fiscaal aftrekbaar is. Het grote voordeel voor de ANBI is dat die meer geld overhoudt van uw schenking en dat uw structurele bijdrage de ANBI ook zekerheden biedt. Download hier het formulier.

Het beheer over uw donaties is in handen van de onafhankelijke Stichting Betaling en Administratie Joods Netwerk. Deze Stichting ziet toe op een correcte en spoedige opvolging van uw donatie(s). Donaties aan ANBI instellingen zijn fiscaal aftrekbaar. Van uw donatie ontvangt u een schriftelijke bevestiging die u kunt gebruiken voor uw belastingaangifte.


ANBI-status-informatie

De Stichting Landelijk Joods Netwerk (Jonet) is bij Beschikking van de Belastingdienst sinds 21 februari 2012 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling met RSIN nummer 851415830.

Statutair adres: Van Boshuizenstraat 12, 1083 BA Amsterdam. KvK nummer: 54724489, bankrekening nummer NL 86ABNA 0590 7604 40 t.n.v. Jonet.

Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden, te weten; een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn terstond herbenoembaar. Het bestuur ontvangt geen enkele honorering of onkostenvergoeding.

In het kader van onze ANBI-status publiceren wij hier onze jaarrekening met de de balans en staat van baten en lasten met toelichting.

Het bestuur van Jonet stelt zich ten doel: “Het benutten van beschikbare middelen, informatie en capaciteiten op een breed gebied opdat thans doch ook op langere termijn een ieder die daar behoefte en/of baat bij heeft optimaal geïnformeerd en betrokken zal kunnen zijn ten aanzien van Joods Nederland, Joods leven en het (cultureel) Jodendom” Jonet tracht dit doel te bereiken door “het opzetten en onderhouden van een niet-religieus en niet-politiek informatief internetplatform, het aangaan van samenwerkingsverbanden met Joodse en niet-Joodse maatschappelijke organisaties die de doelen van de Stichting onderschrijven en het organiseren van evenementen, bijeenkomsten en andere activiteiten die het doel van de stichting kunnen dienen.”

Het beleid van het huidige bestuur is gericht op de volgende hoofdlijnen: uitbouw van het aantal bezoekers, outreach naar een breder (Joods) publiek, een nieuwe marketingstrategie en samenwerking (en verbinding) met andere Joodse organisaties.