Privacy Beleid

Uw privacy is voor Jonet belangrijk. Wij verwerken persoonsgegevens en andere data zorgvuldig en in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving ter bescherming van uw privacy. Onderstaand een opsomming van wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels Jonet zich houdt. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

TOEPASSELIJKHEID

De Stichting Landelijk Joods Netwerk nader te noemen ‘Jonet’ is verantwoordelijk voor deze privacyverklaring en de gegevensverwerking op Jonet.
Vestigingsadres: de Lairessestraat 145, 1083 BA Amsterdam. KvK:. 54721156 en RSIN 851415830.
Deze verklaring is van toepassing op verwerking van alle persoonsgegevens. Het betreft de verwerking van door relaties en donateurs verstrekte persoonlijke informatie, alsmede de data die wordt verkregen vanuit bezoek aan- en het gebruik van het Jonet internetplatform.

PERSOONSGEGEVENS EN REGISTRATIE 

Jonet heeft een drietal bestanden waar zich persoonsgegevens in bevinden. De drie bestanden zijn volledig opgebouwd uit vrijwillige aanmeldingen:

 1. Privé personen die zich in het verleden hebben aangemeld voor ontvangst van de Jonet nieuwsbrief. Van deze personen worden uitsluitend de naam en emailadressen bijgehouden;
 2. Personen die als privé persoon, of als vertegenwoordiger van organisaties op Jonet agenda-items plaatsen. Welke persoonsgegevens worden geplaatst is afhankelijk van de voorkeur van de betreffende  personen;
 3. Donateurs van Jonet. Van deze personen worden uitsluitend gegevens bewaard die van belang zijn om donaties goed te kunnen opvolgen. Dit betreft de naam, adres en woonplaats en andere data (telefoonnummer, emailadres, geslacht en leeftijd) die nodig is om via de Payment Service Provider Mollie betalingen te kunnen doen.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt uitsluitend via de Jonet website. Financiële data en gegevens met betrekking tot een donatie worden verzameld om uitvoering te geven aan de donatie. Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

CONTACT MET ONTVANGERS VAN NIEUWSBRIEVEN, ORGANISATIES EN DONATEURS 

E-mail
Nieuwsbrieven van Jonet ontvangt u uit hoofde van een van de bovenvermelde drie groepen onder gegevensverwerking. Indien u geen e-mails wilt ontvangen, dan kunt u uzelf op elk moment uitschrijven voor ontvangst via de ‘uitschrijfknop’ in elke nieuwsbrief. Zonodig stuurt u een verzoek naar info@jonet.nl.

Sociale media
Jonet beheert op verschillende sociale media-kanalen een account. Het gaat om Facebook en Twitter. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Jonet maakt geen specifieke doelgroepen aan door e-mailadressen uit haar database te uploaden naar Facebook. Indien u wilt weten waarom u een bepaalde advertentie van Jonet getoond krijgt op Facebook, kunt u doorklikken op de advertentie. Facebook maakt inzichtelijk waarom u een advertentie te zien krijgt. Ook kunt u via de instellingen van Facebook uw advertentievoorkeuren uitgebreid beheren.

UW RECHTEN

Gegevens wijzigen of verwijderen
Via onze administratie kunt u ons verzoeken de gegevens die wij over u verzamelen te laten wijzigen of te verwijderen. Dat kan uitsluitend per e-mail (info@jonet.nl). Sommige gegevens kan Jonet niet verwijderen, bijvoorbeeld in het geval van een financiële relatie als donateur en de daarop betrekking hebbende fiscale bewaarplicht van zeven jaar.

Recht op inzage & recht op correctie

De Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft u het recht op inzage en recht op correctie van in ons bezit zijnde geregistreerde gegevens. Voor de inzage houdt dit in dat u kunt opvragen welke gegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Voor correctie houdt dit in dat u kunt bepalen welke gegevens dienen te worden aangepast of verwijderd.
BEVEILIGING

Jonet heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.
Jonet gebruikt Secure Sockets Layer (SSL), een protocol dat privacy voor communicatie op het internet garandeert en dat is ontworpen om afluisteren, inmenging of vervalsing van berichten te voorkomen, om gevoelige informatie online te beschermen en gebruikersinformatie offline te beschermen. Als u op een beveiligde pagina zoals ons donatieformulier bent, dan dient uw browser aan te geven dat u op een veilige site bent.

Voorts kan bij een bezoek door u aan Jonet de volgende informatie worden opgeslagen:

 • Uw email adres, als u dat aan ons doorgeeft voor de ontvangst van nieuwsbrieven;
 • Alle informatie, die u verder vrijwillig aan ons doorgeeft (zoals onderzoeksinformatie en website registratie);
 • Alle informatie, die u aan ons doorgeeft, wordt opgeslagen en kan door ons gebruikt worden voor intern gebruik en het verwerken van donaties. De frequentie voor verzending van de nieuwsbrief is maximaal zes keer per jaar. Jonet verkoopt geen (persoonlijke) informatie aan derden. Wanneer u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief, kunt u te allen tijde deze persoonlijke data corrigeren. Als u niet langer de nieuwsbrief wilt ontvangen, kunt u zichzelf middels deze link van de mailinglijst verwijderen.


ADVERTENTIES

Jonet kan advertenties vertonen. Advertenties op Jonet zijn noodzakelijk voor de financiële exploitatie van de site.

COOKIES

We willen u in de toekomst nog beter van dienst zijn. Daarom gebruiken we technologie, die tegenwoordig gebruikelijk is in de IT sector (Cookies). Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Jonet gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Wanneer u Jonet voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verdere gebruik van onze datingsite/app vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.
Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacy-verklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Klik hier voor het cookie-overzicht.

GOOGLE ANALYTICS

Jonet gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers Jonet gebruiken. Via de volgende link kunt u ervoor zorgen dat de opslag en verwerking van deze gegevens in de toekomst niet meer mogelijk is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Dit kan er wel toe leiden dat u niet meer alle functies van Jonet kunt benutten.
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

AANPASSEN PRIVACY BELEID

Jonet kan tussentijds deze privacy policy aanpassen wanneer zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via onze website en zonodig per nieuwsbrief.

HUIDIGE STAND VAN DE TECHNIEK

De klant is ervan op de hoogte dat gegevensbescherming bij dataoverdrachten via internet op basis van de huidige stand van de techniek nog niet volledig gewaarborgd kan worden. Met name e-mailberichten zijn geen veilige vorm van communicatie omdat “meelezen” van de inhoud technisch gesproken niet kan worden uitgesloten. De klant is in dit opzicht zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de door hem via internet overgedragen data.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

CONTACT

In geval u wilt reageren op onze Privacy Policy, kunt u ons per email benaderen op info@jonet.nl. In geval van vragen ontvangt u uiterlijk binnen 10 werkdagen een inhoudelijke reactie.

24 mei 2018