OJCM stuurt brief naar Kamer over status ritueel slachten

Gelderblom en Vis (TK)

De goedkeuring van het verbod op ritueel slachten in Vlaanderen en Wallonië door het Europees Hof heeft het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims (OJCM) in de pen doen klimmen. Vertegenwoordigers van het interreligieuze platform stuurden een brief naar de Tweede Kamer. Daarin staat dat onbedwelmd ritueel slachten in Nederland goed is geregeld en dat de regels daarom niet hoeven te veranderen. Ook staat het OJCM open voor een nieuw rondetafelgesprek.

Tegenvaller

De brief, die vorige week naar de Kamerleden ging, is gedeeld met de redactie van Jonet.nl. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Luxemburg oordeelde onlangs dat het verbod op onbedwelmd ritueel slachten niet haaks staat op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM); waarin de godsdienstvrijheid wordt gewaarborgd. Dit was een tegenvallende uitspraak voor Joden en moslims in België, die tot aan het Hof hadden geprocedeerd.

Convenant

De situatie in België heeft het OJCM ertoe bewogen om de brief aan de Kamer te schrijven. De briefschrijvers wijzen op het convenant dat Joden, moslims en slachters in 2017 met de Nederlandse overheid sloten. Daarin staat dat ritueel slachten gewaarborgd blijft en dat er geen verbod komt op de sjechieta en het halal slachten. Ook werden afspraken gemaakt over hoe de dieren moeten worden geslacht om onnodig lijden te voorkomen.

Onderzoek positief

Uit de brief: ‘In Nederland is de wijze waarop onbedwelmd wordt geslacht inmiddels goed geregeld, zodanig dat het dierenwelzijn op de best mogelijke wijze wordt bewaakt. Dit is het oordeel van onafhankelijk onderzoek dat in 2021 naar de uitvoering van het convenant en de wet- en regelgeving is uitgevoerd in opdracht van de minister van LNV en dat aan uw Kamer is aangeboden. Het onderzoek wees uit dat de normen voor dierenwelzijn onder Joodse en islamitische religieuze slacht goed worden nageleefd. Het dierenwelzijn bleek sinds 2018 zelfs verbeterd‘.

Dierenwelzijn

Van de 621 miljoen dieren die jaarlijks in Nederland worden gedood voor de slacht, wordt slechts 0,00009 procent ‘zonder voorafgaande bedwelming’ geslacht, benadrukt het OJCM. ‘Alleen bij het slachten volgens religieuze riten staat er altijd een veterinair bij die toezicht houdt en zo nodig in kan grijpen. Daardoor is het risico uitgesloten dat een dier dat zonder voorafgaande bedwelming wordt geslacht niet onmiddellijk het bewustzijn verliest. Het dierenwelzijn tijdens het slachten zonder voorafgaande bedwelming is in Nederland beter geborgd dan in Vlaanderen en Wallonië het geval was en dan overal elders in Europa’.

Rondetafelgesprek

In 2019 was er een rondetafelgesprek over het ritueel slachten in Nederland. Destijds kwamen vertegenwoordigers van verschillende Joodse kerkgenootschappen, slachters en het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) naar de Tweede Kamer om tekst en uitleg te geven. Los van de slachters zijn allen tevens vertegenwoordigd in het OJCM. Het interreligieuze overlegplatform zegt in de brief daarom open te staan voor een nieuw rondetafelgesprek, onder meer omdat er sinds november 2023 veel nieuwe Tweede Kamerleden zijn. Zij kunnen dan extra goed geïnformeerd worden.

Categorie: |

Home » Nieuws » Religie » OJCM stuurt brief naar Kamer over status ritueel slachten